C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Odpovedá na úprimné vyznanie hriechov

 

"Bude sa modliť Bohu... a povie: Zhrešil som a prevrátil som to, čo je pravé, a nie je mi odplatené podľa zásluhy." (Job 33,27–28).

 

Toto je slovo pravdy, svedectvo bohabojného človeka, a preto je rovnocenné zo zasľúbením. To, čo Pán urobil a robí, bude robiť až do skonania sveta. Pán privinie k sebe hocikoho, kto k Nemu prichádza s úprimným vyznaním hriechov, dokonca neustále vyhľadáva tých, ktorí sú pre svoje hriechy v tiesni. Odvážili by sme sa vysloviť Jóbovo vyznanie? Či každý znás osobne nezhrešil tak, že by mal vyznať „zhrešil som“? Zhrešil som, zámerne som prekrútil pravdu? Zhrešil som a prišiel som na to, že z toho nemám žiaden úžitok, dokonca mi hrozí večné zatratenie!? Ak je to tak, ponáhľajme sa s týmto úprimným vyznaním k Bohu! On nežiada viac než toto, ale my nemôžeme urobiť menej, než k Nemu prísť v úprimnom pokání a prosiť o odpustenie. Odvolajme sa na Jeho zasľúbenie v mene Ježiša Krista. On nás ochráni od moci pekla, daruje nám život a svetlo. Prečo by sme mali zúfať? Prečo by sme mali pochybovať? Pán nepohrdne pokorným človekom. To, čo povedal, berie vážne. Hriešnikom sľubuje odpustenie hriechov. Tí, ktorí si zaslúžia smrť, môžu u Neho získať odpustenie a večný život. Pane, vyznávam svoj hriech a prosím, odpusť mi! 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: