C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Trestá s láskou

 

"... potrestám ťa v medziach práva; no bez trestu ťa nechať nemôžem." (Jer 30,11).

 

Osudným znakom by bolo, keby nás Boh nekáral. Znamenalo by to, že sme odpadli, lebo sme sa stali modlármi. Nech nás od toho On sám chráni. Keby sa nám vždy dobre darilo, malo by nás to napĺňať strachom a obavami, veď koho Pán miluje, toho vychováva a kára. Tým, ktorí Ho nectia, dovolí, aby sa v pýche vykŕmili, tak ako sa kŕmi dobytok určený na zabitie. Náš nebeský Otec s láskou používa prút pri výchove svojich detí. Boží trest však má mieru. Boh svoju lásku na nás vylieva neobmedzene, ale trest má určité hranice. Podľa Starého zákona mohol dostať Izraelita naraz palicou len štyridsať úderov bez jedného. Tieto údery bolo treba starostlivo počítať, aby odsúdeného príliš netrápili. Aj Boh takto počíta údery vymerané svojim veriacim deťom. Mieru trestu určuje Božia múdrosť, súcit a láska. Nevzpierajme sa tomu, čo Božia múdrosť nariadila pre naše dobro. Pane, ak Ty stojíš pri mne a počítaš kvapky horkosti v mojom pohári, tak ho prijímam s radosťou, veď Ty si za mňa strpel horkosti oveľa viac. Chcel by som s Tvojou pomocou povedať: „Buď vôľa Tvoja.“ Amen. 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: